WA-010Minute™ 非变性蛋白溶解液

  描述:

  此试剂用于溶解Invent试剂盒提取(目录号:SM-005,SM-005-P,MP-007,CP-011,NE-013,YM-017,MM-018和AF-023)或其他公司试剂盒提取的不可溶性蛋白。溶解的蛋白质为非变性蛋白,可应用于ELISA,IP/Co-IP,酶活性检测和其他应用。


  储存条件:

  常温

  订购信息 Minute™ Non-Denatured Protein Solubilization Reagent
                 WA-010 / 461.00/ 10ml
                 WA-010 / 48.00/1ml
  如有任何疑问,请点这里留言