WA-009Minute™ 变性蛋白溶解液

  描述:

  此试剂用于溶解Invent试剂盒提取(目录号:SM-005,SM-005-P,MP-007,CP-011,NE-013,YM-017,MM-018和AF-023)或其他公司试剂盒提取的不可溶性蛋白。溶解的蛋白质在阴离子表面活性剂(SDS)作用下成为变性蛋白,本试剂溶解的蛋白质主要应用于SDS-PAGE电泳和WB。一般情况下,溶解的蛋白质使用SDS去除剂(货号WA-012,Invent)去除SDS后也可用于免疫沉淀和胰酶消化。


  储存条件:

  常温

  订购信息 Minute™ Denaturing Protein Solubilization Reagent
                 WA-009 / 461.00/10ml
                 WA-009 / 48.00/1ml
  如有任何疑问,请点这里留言